PCPR LOGO

ZESPÓŁ  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi działania mające na celu wsparcie osób zagrożonych przemocą oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W Centrum zatrudniony jest psycholog, prawnik oraz pracownik socjalny, do którego potrzebujący mogą zwrócić się o pomoc.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy w sytuacji doświadczenia trudnych zdarzeń.

W jakich sytuacjach można skorzystać z pomocy?

  • nagłych, trudnych doświadczeń, takich jak:
  • kryzys w związku
  • wypadek lub ciężka choroba
  • śmierć bliskiej osoby
  • trudne sytuacje rodzinne
  • doświadczenie przemocy lub przemocy seksualnej (gwałt, molestowanie)
  • utrata pracy
  • zaostrzenia w dłużej trwającej, trudnej sytuacji:
  • groźne zaostrzenie konfliktu w rodzinie
  • myśli samobójcze
  • przemoc w rodzinie
  • zaostrzenie w trwającym zaburzeniu, gdy utrudniony jest kontakt ze specjalistą prowadzącym leczenie: kryzys uzależnienia (np. głód alkoholowy), zaostrzenie w chorobie psychicznej

 gdy:

  • trudno poradzić sobie z emocjami (smutek, bezradność, zagrożenie, złość, strach, rozpacz)
  • pojawia się poczucie, że nie ma wyjścia, że trudno dłużej wytrzymać, że problem przekracza siły i możliwości, że jest się „pod ścianą”
  • pojawiają się objawy i odczucia takie jak: bezsenność, nerwowość, apatia, zobojętnienie, zimno, duszność, rożne bóle, ucisk w żołądku, kołatanie serca, nawracające wspomnienia o zdarzeniu
  • w sytuacji przemocy w rodzinie – kiedy małżonek lub partner:
  • popycha, uderza, szarpie, dusi
  • zastrasza, grozi
  • wyśmiewa, upokarza, krytykuje
  • wymusza kontakty seksualne
  • niszczy, rozbija przedmioty
  • odbiera poczucie bezpieczeństwa, zaniedbuje podstawowe potrzeby bliskich
  • szantażuje emocjonalnie, grozi samobójstwem, karze chłodem emocjonalnym
  • domaga się posłuszeństwa, kontroluje - pieniądze, sposób zachowania, spędzania czasu, kontakty ze znajomymi i rodziną, domaga się utrzymywania
  • zagraża dzieciom, bije je, potrząsa, zaniedbuje, zastrasza, upokarza

 

 Pomoc psychologiczna i prawna– zespół interwencji kryzysowej

  • wsparcie i wysłuchanie
  • w bezpiecznej atmosferze, bez oceniania
  • odnalezienie zasobów, które pozwolą poradzić sobie z kryzysem
  • szukanie własnej drogi i sposobu wyjścia z problemu
  • udzielenie informacji o możliwościach działania, innych miejscach, gdzie można uzyskać pomoc
  • poradnictwo i terapia psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
  • poradnictwo prawne
  • pomoc w przygotowaniu pism
  • pomoc w znalezieniu miejsca w ośrodku wsparcia lub ośrodku interwencji kryzysowej
  • pomoc dla sprawców przemocy poprzez poradnictwo, wsparcie i zapewnienie udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych

 

TELEFONY ZAUFANIA

 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Niebieska Linia na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się telefonicznie oraz e-mailowo. NL oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.
 NL prowadzi także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (Fundacja Dzieci Niczyje) 116 111

Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny 22 828 61 92 

Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum ITAKA 22 654 40 41

Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją - telefon Stowarzyszenia OPTA 22 27 61 72

Kryzysowy Telefon Zaufania - wsparcie psychologiczne
116 123

Dla osób w trudnej sytuacji życiowej - telefon Biura Porad Obywatelskich 22 828 12 95 

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna 22 425 98 48 

STOP - telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą
i dyskryminacją 22 621 35 37 

Całodobowy telefon zaufania dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie Fundacja Centrum Praw Kobiet 600 070717

Dla kobiet - telefon wsparcia Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 22 635 93 92 

Dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci - telefon Fundacji Rodzić po Ludzku 22 628 11 91 

Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane - telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca 22 844 14 82 lub 800 12 12 12

POMARAŃCZOWA Linia - system pomocy rodzicom pijących dzieci 800 140 068

Narkomania — Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” 800 120

Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS 22 622 50 01

Infolinia AA 801 033 242

Fundacja Nagle Sami 800 108 108

   

Ważne odnośniki  

   
© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy