Umieszczanie osób skierowanych do DPS

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2268 ze zmianami)

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2267)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964, oraz z 2017 r. poz. 224, oraz z 2018 r. poz. 278)

 

Typy domów pomocy społecznej

Domy, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

- osób w podeszłym wieku

- osób przewlekle somatycznie chorych,

- osób przewlekle psychicznie chorych,

- dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,

- dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

- osób niepełnosprawnych fizycznie.

 

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Do domu kieruje się na podstawie:

  1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
  2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczanie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu. Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Dokumenty osoby skierowanej do domu pomocy społecznej na terenie powiatu oleśnickiego należy wysłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10.

Powiatowe Centrum wydaje decyzję administracyjną o umieszczeniu w domu pomocy społecznej (w przypadku wolnych miejsc w domu pomocy).

W przypadku braku wolnych miejsc PCPR informuje o umieszczeniu osoby na liście osób oczekujących oraz o przypuszczalnym okresie oczekiwania na umieszczenie.

 

Na terenie powiatu oleśnickiego działają dwa domy pomocy społecznej:

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z filią w Jemielnej, 56-400 Oleśnica, Ostrowina 21 (miesięczny koszt utrzymania - 5 600 zł).

Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach, 56-410 Dobroszyce, ul. Stawowa 23 (miesięczny koszt utrzymania - 5 420 zł).

 

Zarządzenie nr 9/2023 Starosty Oleśnickiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 stycznia 2023 r., poz. 448)