hostowane

 

PIECZA ZASTĘPCZA

 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Formami pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej są:

1. piecza rodzinna:

a) rodzina zastępcza:

   • spokrewniona,
   • niezawodowa,
   • zawodowa, w tym: zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,

b) rodzinny dom dziecka

2. piecza instytucjonalna:

a) placówka opiekuńczo - wychowawcza typu:

   • socjalizacyjnego
   • interwencyjnego
   • specjalistyczno - terapeutycznego
   • rodzinnego

 b) regionalna placówka opiekuńczo - terapeutyczna

c) interwencyjny ośrodek preadopcyjny.

 

RODZINNA

 Formami rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Oleśnickiego są:

 a) rodziny zastępcze spokrewnione:

tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Wiek podopiecznych – od urodzenia do pełnoletności.

Maksymalna liczba dzieci: brak ograniczeń.

 

b) rodziny zastępcze niezawodowe:

tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, mogą to być zarówno osoby spokrewnione z dzieckiem jak i obce. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej są zobowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.

Na wniosek kandydata organizator rodzinnej pieczy zastępczej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej niezawodowej, wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie piczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135) oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. Obowiązek ten dotyczy także rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Wiek podopiecznych – od urodzenia do pełnoletności.

Maksymalna liczba dzieci: 3.

W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

 

c) rodziny zastępcze zawodowe:

tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne, o którym mowa wyżej.

Zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, dbając o ich dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych.

Rodzina tego typu powstaje poprzez zawarcie umowy ze starostą, w sytuacji gdy spełnia warunki do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej oraz posiada pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Ta forma opieki zastępczej stanowi alternatywę dla instytucjonalnej pieczy zastępczej, która w Powiecie Oleśnickim zapewniona jest dla dzieci powyżej 10-go roku życia. Zatem do rodzin zastępczych zawodowych w pierwszej kolejności kierowane są dzieci w przedziale wiekowym - od urodzenia do ukończenia 10-go roku życia. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby w rodzinach zastępczych zawodowych umieszczać nastolatków, o ile będzie to zgodne z wolą rodzin zastępczych i samych dzieci.

Maksymalna liczba dzieci: 3.

 

d) rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, tzw. Pogotowia Rodzinne:

tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne, o którym mowa wyżej.

Przyjmują dzieci na podstawie orzeczenia Sądu Rodzinnego, doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku zastosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Pobyt dzieci w Pogotowiu Rodzinnym ma charakter tymczasowy, do momentu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny biologicznej, przysposobienie (adopcję) lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

W Pogotowiu Rodzinnym umieszczane są dzieci w przedziale wiekowym – od urodzenia do 10-go roku życia. Starsze dzieci, w szczególności gdy stanowią rodzeństwo dla dzieci poniżej 10-go roku życia, mogą zostać umieszczone w tego typu rodzinie zastępczej za zgodą opiekunów zastępczych.

Maksymalna liczba dzieci: 3.

 

e) rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne:

tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne, o którym mowa wyżej.

Zapewniają opiekę dzieciom legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom umieszczonym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, jak również małoletnim matkom z dziećmi.

Z uwagi na szeroki zakres opieki, jaki ustawodawca przewidział dla tego typu rodzin, nie ma określonego przedziału wiekowego dla podopiecznych kierowanych do rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych – od urodzenia do pełnoletności.

Maksymalna liczba dzieci: 3.

 

f) rodzinne domy dziecka:

tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne, o którym mowa wyżej.

Opiekę i wychowanie znajdują w nich przede wszystkim liczne rodzeństwa mające małe szanse na adopcję - do czasu powrotu do rodziny biologicznej lub usamodzielnienia.

Wiek podopiecznych – od urodzenia do pełnoletności.

Maksymalna liczba dzieci: 8.

 

Objęcie dziecka jedną z rodzinnych form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Natomiast po jej osiągnięciu osoba ta może kontynuować swój pobyt w tejże rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do ukończenia 25-go roku życia, za zgodą dotychczasowych opiekunów, o ile kontynuuje naukę w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone wyłącznie osobom posiadającym zdolność do ponoszenia odpowiedzialności za dziecko i zabezpieczenia jego interesów. Należy przez to rozumieć umiejętność traktowania powierzonego opiece dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, w szczególności poprzez dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i intelektualny małoletniego, respektowanie jego przekonań religijnych oraz więzi z rodzicami biologicznymi i innymi bliskimi osobami.

 

Formalne wymogi wobec kandydatów na opiekunów zastępczych obejmują posiadanie pełni władzy rodzicielskiej w stosunku do własnych dzieci, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, o ile taki istnieje oraz pełnej zdolności do czynności prawnych, jak również dysponowanie odpowiednimi warunkami lokalowymi i materialnymi, umożliwiającymi dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb.

 

Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy dzieciom

pozbawionym opieki i miłości własnych rodziców

serdecznie zapraszamy do:

 

- kontaktu osobistego -  z pracownikami Zespołu ds. Pieczy Zastępczej tut. Centrum w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, III piętro, pok. 413,

- telefonicznego: 603 586 317,

- mailowego – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

gdzie kompleksowo udzielana jest pomoc i wsparcie dla kandydatów na opiekunów zastępczych - począwszy od szkoleń, poprzez dobór właściwej formy rodzinnej pieczy zastępczej, aż do momentu podjęcia decyzji o opiece nad konkretnym dzieckiem.

Nasza współpraca kontynuowana jest także po utworzeniu rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka poprzez udzielanie wszechstronnego wsparcia dla opiekunów zastępczych i powierzonych ich opiece dzieci w formie pomocy socjalnej, pedagogicznej, psychologicznej, prawnej i finansowej.