Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są˛ zbierane dane.

W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną˛ treścią˛ , z podpisem, nasza placówka. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica staje siȩ ich Administratorem.

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marek Adamaszek z którym możecie siȩ Państwo kontaktować pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą˛ wyrazili Państwo poprzez zgłoszenie się˛ w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma bȩdą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być´ różny w zależności od rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w Instrukcji Kancelaryjnej naszej placówki.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Nasza Placówka stosuje niezbȩdne środki zabezpieczające poufność i integralność Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Państwa danych.

Mają Państwo Prawo do:

  • ochrony danych osobowych,

  • dostępu do treści swoich danych osobowych (oznacza to, że możecie Państwo prosić, aby administrator danych osobowych wyeksportował z baz danych informacje, jakie posiada na Państwa temat i przesłał je do Państwa w formie pisemnej lub elektronicznej),

  • do poprawiania danych (jeżeli przetwarzane przez administratora dane są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia),

  • do ograniczenia przetwarzania danych (jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać, aby zakres danych został ograniczony, o ile żądanie to nie będzie sprzeciwiało siȩ wymaganiom nakładanym przez obowiązujące prawo lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy),

  • do żądania usunięcia danych (prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza żądanie, aby Administrator danych usunął wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie przepisów prawa),

  • do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w związku zrealizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możecie Państwo poprosić, aby Administrator wyeksportował Państwa dane, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składać można w sytuacji, gdy nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w określonym celu.

Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosić bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych Placówki lub listownie na adres Administratora danych osobowych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.