Zadania ustawowe Powiatu finansowane ze środków PFRON:

A. Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowanych przez PCPR, należy: 

  1. dofinansowanie kosztów tworzenia oraz finansowanie w całości lub w części kosztów działalności oraz kosztów poszerzenia warsztatów terapii zajęciowej,

  2. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

  3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

  4. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,

  5. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

  6. dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

B. Zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy: INFORMACJA