ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi działania mające na celu wsparcie osób zagrożonych przemocą oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W Centrum zatrudniony jest psycholog, prawnik oraz pracownik socjalny, do którego potrzebujący mogą zwrócić się o pomoc.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy w sytuacji doświadczenia trudnych zdarzeń.

W jakich sytuacjach można skorzystać z pomocy?

  • nagłych, trudnych doświadczeń, takich jak:

  • kryzys w związku

  • wypadek lub ciężka choroba

  • śmierć bliskiej osoby

  • trudne sytuacje rodzinne

  • doświadczenie przemocy lub przemocy seksualnej (gwałt, molestowanie)

  • utrata pracy

  • zaostrzenia w dłużej trwającej, trudnej sytuacji:

  • groźne zaostrzenie konfliktu w rodzinie

  • myśli samobójcze

  • przemoc w rodzinie

  • zaostrzenie w trwającym zaburzeniu, gdy utrudniony jest kontakt ze specjalistą prowadzącym leczenie: kryzys uzależnienia (np. głód alkoholowy), zaostrzenie w chorobie psychicznej

gdy:

  • trudno poradzić sobie z emocjami (smutek, bezradność, zagrożenie, złość, strach, rozpacz)

  • pojawia się poczucie, że nie ma wyjścia, że trudno dłużej wytrzymać, że problem przekracza siły i możliwości, że jest się „pod ścianą”

  • pojawiają się objawy i odczucia takie jak: bezsenność, nerwowość, apatia, zobojętnienie, zimno, duszność, rożne bóle, ucisk w żołądku, kołatanie serca, nawracające wspomnienia o zdarzeniu

  • w sytuacji przemocy w rodzinie – kiedy małżonek lub partner:

  • popycha, uderza, szarpie, dusi

  • zastrasza, grozi

  • wyśmiewa, upokarza, krytykuje

  • wymusza kontakty seksualne

  • niszczy, rozbija przedmioty

  • odbiera poczucie bezpieczeństwa, zaniedbuje podstawowe potrzeby bliskich

  • szantażuje emocjonalnie, grozi samobójstwem, karze chłodem emocjonalnym

  • domaga się posłuszeństwa, kontroluje - pieniądze, sposób zachowania, spędzania czasu, kontakty ze znajomymi i rodziną, domaga się utrzymywania

  • zagraża dzieciom, bije je, potrząsa, zaniedbuje, zastrasza, upokarza

 

Pomoc psychologiczna i prawna– zespół interwencji kryzysowej

  • wsparcie i wysłuchanie

  • w bezpiecznej atmosferze, bez oceniania

  • odnalezienie zasobów, które pozwolą poradzić sobie z kryzysem

  • szukanie własnej drogi i sposobu wyjścia z problemu

  • udzielenie informacji o możliwościach działania, innych miejscach, gdzie można uzyskać pomoc

  • poradnictwo i terapia psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

  • poradnictwo prawne

  • pomoc w przygotowaniu pism

  • pomoc w znalezieniu miejsca w ośrodku wsparcia lub ośrodku interwencji kryzysowej

  • pomoc dla sprawców przemocy poprzez poradnictwo, wsparcie i zapewnienie udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych

 

TELEFONY ZAUFANIA

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Niebieska Linia na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się telefonicznie oraz e-mailowo. NL oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.
NL prowadzi także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (Fundacja Dzieci Niczyje) 116 111

  • Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny 22 828 61 92

  • Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum ITAKA 22 654 40 41

  • Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją - telefon Stowarzyszenia OPTA 22 27 61 72

  • Kryzysowy Telefon Zaufania - wsparcie psychologiczne 116 123

  • Dla osób w trudnej sytuacji życiowej - telefon Biura Porad Obywatelskich 22 828 12 95

  • Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna 22 425 98 48

  • STOP - telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą
   i dyskryminacją 22 621 35 37

  • Całodobowy telefon zaufania dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie Fundacja Centrum Praw Kobiet 600 070717

  • Dla kobiet - telefon wsparcia Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 22 635 93 92

  • Dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci - telefon Fundacji Rodzić po Ludzku 22 628 11 91

  • Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane - telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca 22 844 14 82 lub 800 12 12 12

  • POMARAŃCZOWA Linia - system pomocy rodzicom pijących dzieci 800 140 068

  • Narkomania — Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” 800 120

  • Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS 22 622 50 01

  • Infolinia AA 801 033 242

  • Fundacja Nagle Sami 800 108 108